• products-cl1s11

رئیس جمهور کره با واحد من دینگ زونگ در یین دیدار کرد

رئیس جمهور مون جائه این کره جنوبی با آقای دینگ واحد ما دیدار کرد و امیدوار است که در آینده همکاری بهتر و بیشتری داشته باشیم.

این اعتماد به شرکت و محصول ماست. بگذارید اعتماد بیشتری به محصولات بهتر داشته باشیم و آنها را در سراسر جهان بفروشیم.

MR-ding
MRding

زمان ارسال: 13 اکتبر -20-2020